Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Chinees vertaalbureau LBS
Slide 1
ALLROUND CHINEES VERTAALBUREAU

Wij zijn al ruim 28 jaar actief!

Slide 2
BEËDIGDE VERTALING NODIG?

Geen enkel probleem. Wij staan voor u klaar.

Slide 3
SPECIALIST VOOR DTP-ZETWERK

Wij doen intern uw DTP-zetwerk. U heeft één aanspreekpunt.

Slide 4
BEËDIGD TOLK CHINEES IN DE RECHTBANK

Geen probleem, wij tolken regelmatig in de rechtbank.

Slide 5
BEËDIGDE VERTALING LATEN LEGALISEREN?

Wij kunnen het volledige legalisatieproces voor u uitvoeren.

Algemene voorwaarden - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LBS – Language & Business Services (hierna te noemen LBS) en een opdrachtgever waarop LBS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door LBS uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LBS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van LBS zijn vrijblijvend.

2.2

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van LBS of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van LBS van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien LBS voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan LBS echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3

LBS mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan LBS heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan LBS zijn verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is LBS gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3

Indien LBS voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1

LBS is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2

LBS zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. LBS zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. LBS is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft LBS het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. LBS zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4

De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5

LBS staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan LBS verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien LBS is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt LBS het auteursrecht op door LBS vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2

De opdrachtgever vrijwaart LBS tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1

LBS is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1

De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan LBS te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2

Indien de klacht gegrond is, zal LBS het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien LBS redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3

Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Termijn en tijdstip van levering

8.1

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. LBS is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. LBS is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per email, gewone post, telefax of koerier.

8.4

Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop LBS de ontvangst heeft bevestigd.

Artikel 9 - Honorarium en betaling

9.1

Het honorarium van een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. LBS kan tevens naast het honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2

Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3

Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.4

In geval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste €  2.000,00 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van €  125,00.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1

LBS is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, welke direct of indirect kan voortvloeien uit fouten of tekortkomingen die zijn gemaakt tijdens de werkzaamheden, behoudens schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een LBS toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige handelingen. LBS is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht met een maximum van € 500,00.

10.2

Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft LBS van iedere aansprakelijkheid.

10.3

De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4

LBS is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. LBS is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5

De opdrachtgever is verplicht LBS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van LBS bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LBS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor LBS niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2

Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van LBS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LBS niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/haar op grond van de wet toekomt.

11.3

Indien LBS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is LBS gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

12.1

Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en LBS is Nederlands recht van toepassing.

12.2

Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 - Depositie en inschrijving

13.1

Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

13.2

LBS – Language & Business Services is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27159862.

 

Waarom voor ons kiezen?

 

  Wij hebben ruim 28 jaar ervaring

  U zoekt een specialist voor topkwaliteit Chinese vertalingen

  Strikte vertrouwelijkheid is van belang

  Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

  Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

  Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

  U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

Vraag direct een offerte aan...

 

Overzicht van onze diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Neem gerust contact met ons op voor geheel vrijblijvende informatie.


Chinees vertaalbureau - Chinees vertalen

Chinese vertalingen

Wij verzorgen al uw Chinese vertalingen. Al uw opdrachten worden door moedertaalsprekers uitgevoerd.

Lees meer…

 

Chinees tolken

Reguliere Chinese
tolkdiensten

Al ruim 28 jaar ervaring met tolken met meer dan 24.000 uur Chinese tolkervaring in diverse branches.

Lees meer…

 

Chinese Website vertalingen

Chinese vertaling website

Wij kunnen exports van website vertalen met behoud van alle codes en wij kunnen rechtstreeks in uw CMS werken.

Lees meer…

 

Chinees tolken in rechtbank

Beëdigde tolken Chinees

Voor o.a. het transport van een akte bij de notaris, of in de rechtbank heeft u een officieel beëdigd tolk Chinees nodig.

Lees meer…

 

Legalisatie documenten

Legalisatie documenten
voor China of Taiwan

Wij kunnen de complete legalisatie verzorgen van uw Nederlandse documenten voor gebruik in China of Taiwan.

Lees meer...

 

Chinese ondertiteling

Chinese ondertiteling

Wij verzorgen ook de
volledige Chinese ondertiteling
inclusief het zetten van tijdcodes.

Lees meer…

 

Chinese beedigde vertaling

Beëdigde vertalingen

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen Chinees-Nederlands en Nederlands-Chinees (inclusief legalisatie).

Lees meer…

 

Chinees DTP zetwerk

Chinees
DTP-zetwerk

Wij voeren intern Chinees DTP-zetwerk uit waardoor u één aanspreekpunt heeft en geen communicatiestoringen.

Lees meer…

 

Chinese revisie

Revisie vertalingen

Wij voeren revisiewerkzaamheden uit op Chinese vertalingen waarbij wij de laatste puntjes op de i zetten.

Lees meer…

 


Een selectie van de klanten waarvoor wij werk(t)en

 

 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - A004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - C006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M007
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBSPortfolio van Chinees vertaalbureau LBS - H005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B012
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D015
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - B013
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L006
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - P005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - R004
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - I008
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - L005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D016
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - M005
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D017
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - N001
 • Portfolio van Chinees vertaalbureau LBS - D013

Contact


LBS - Language & Business Services

Anthony Fokkersingel 112

2497 BH  Den Haag

070 - 363 54 59

info@l-b-s.com

WeChat contact


wechat