Disclaimer - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Op het gebruik van de websites van LBS – Language & Business Services zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de websites, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie
Deze site is met grote zorg samengesteld door LBS - Language & Business Services. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. LBS - Language & Business Services staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. LBS - Language & Business Services aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LBS - Language & Business Services sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LBS - Language & Business Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen LBS - Language & Business Services en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
LBS - Language & Business Services garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met LBS - Language & Business Services te corresponderen, accepteert u dit risico.


Persoonsgegevens
In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LBS - Language & Business Services kan echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. LBS - Language & Business Services heeft geen enkele invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. LBS - Language & Business Services aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen en LBS - Language & Business Services zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke wijze dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat LBS - Language & Business Services daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.