Privacyverklaring - Beëdigd Chinees vertaalbureau

Beëdigde Chinese vertalingen en beëdigde tolken Chinees


Wij vinden uw privacy belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze hoofdregel bestaat dan ook uit de volgende punten:

 • We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving op het gebied van privacy.
 • Indien u persoonsgegevens aanbiedt ter vertaling of andere dienstverlening, geeft u automatisch toestemming deze te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Zonder uw toestemming, kunnen wij echter geen opdrachten voor u uitvoeren. Let op: indien u uw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met uw toestemming rechtmatig.
 • We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. We slaan uw gegevens veilig en afgeschermd op en we zien erop toe dat onze medewerkers en andere betrokkenen veilig met onze informatie omgaan.
 • We verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Daarnaast delen we gegevens met andere partijen waar we dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie.
 • LBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • We zijn zo transparant mogelijk: u kunt uw persoonsgegevens altijd inzien en laten aanpassen of verwijderen. Aan een verzoek daartoe geven wij gehoor, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen.
 • We zijn open en communiceren helder over ons privacy beleid.
 • We proberen voortdurend alle medewerkers van LBS ervan te doordringen dat zij zorgvuldig, bewust en veilig moeten omgaan met persoonsgegevens.
 • Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

 

Aanpassen privacyverklaring

LBS - Language & Business Services behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze verwerking van gegevens, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.